+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

«25.00.10 - геофизика, пайдалуу кендерди издөөнүн геофизикалык методдору» адистиги боюнча физика-математикалык жана геологиялык-минералогиялык илимдер боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо боюнча К 25.13.002 Диссертациялык кеңеши алдын ала карап чыгуу үчүн белгиленген тизмек боюнча документтери (КР ЖАК Жобосунун 6-тиркемеси) бар болгон учурда иш аткарылган орду боюнча талкуулоодон өткөндөн кийин , кийин (отурумдун протоколунун көчүрмөсү), Диссертацияларды жана авторефераттарды жасалгалоо боюнча нускасынын талаптарына ылайык жасалган диссертацияларды жана авторефераттарды кабыл алат

Бардык маселелер боюнча диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы, т.и.к. Камчыбеков Мураталы Пакировичке, тел. (+996 312) 52 14 51 же Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялоочу комиссиясынын www.vak.kg веб-сайтына кайрылыңыздар.

Чет мамлекеттердин изденүүчүлөрү биздин диссертациялык кеңеште коргоо үчүн диссертацияны карап чыгуу боюнча расмий кат менен өз мамлекетинин ЖАКынан Кыргыз Республикасынын ЖАКынын төрагасы мүчө-корр., т.и.д., профессор Мавлянов Абдрахман Субанкуловичке КР ЖАКынын жобосунун 3-тиркемесине дал келе турган документтер тизмеги менен кайрылууга болот

Диссертациялык кеңешке окумуштуу даражасын изденүүчү тарабынан бериле турган документтердин тизмеги (Диссертациялык кеңеш тууралуу жобого карата 6-тиркеме)

 1. Изденүүчүнүн арызы.
 2. Иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн кадрларды эсепке алуу боюнча жекече баракча (анкета), сүрөтү (фото) менен (2 нуска).
 3. Илимдин кандидаты окумуштуу даражасын изденүүчү үчүн жогорку кесиптик билими тууралуу документтин белгиленген тартипте күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (чет мамлекеттерден билим алган адамдар үчүн, анын ичинде КМШ мамлекеттеринин катышуучуларынын жарандарын кошо алганда – кошумча түрдө Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан берилген эквиваленттүүлүк жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү, 2 нускада), илимдин доктору окумуштуулук даражасын изденип изденүүчү илимдин кандидатынын дипломунун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү (окумуштуулук даражасын чет мамлекеттерден алган жарандар үчүн, КМШ мамлекеттеринин катышуучуларынын жарандарын кошо алганда – эквиваленттүүлүк жөнүндө документтин көчүрмөсүн кошумча түрдө, 2 нускада).
 4. Илимдин кандидаты окумуштуу даражасын изденүүчү үчүн кандидаттык экзамендерди бергендиги тууралуу протоколдон көчүрмө (2 нуска).
 5. Автореферат жана диссертация диссертациялык кеңеш анда түзүлгөн уюмдун китепканасына, оппоненттерге жана жетектөөчү уюмга (ишканага) берүү үчүн жетиштүү боло турган нускалар санында.
 6. Диссертация анда аткарылган же ага изденүүчү бекитилген уюмдун корутундусу, диссертациялык иштин темасы ким тарабынан жана качан бекитилгендигин көрсөтүү менен (2 нуска). Корутунду кафедранын (лабораториянын, сектордун, бөлүмдүн) отурумунун протоколунан көчүрмө түрүндө жазылат, уюмдун жетекчиси тарабынан бекитилет, уюмдун мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.
 7. Негизги иштеген орду боюнча диссертациялык кеңешке жеткирүү үчүн берилген изденүүчүн илимий-педагогикалык же өндүрүштүк ишмердигине баа берилген мүнөздөмө, ага уюмдун жетекчисинин колу коюлат жана берилген күнүн көрсөтүү менен гербдүү мөөр басылат (2 нуска).
 8. Окумуштуу кеңештин диссертациянын темасын жана илимий жетекчисин (илимий кеңешчисин) бекитүү тууралуу протоколунан көчүрмө (2 нуска
 9. Илимий жетекчисинин же илимий кеңешчисинин пикири (2 нуска).
 10. Ишке киргизүү актылары (2 нуска).
 11. Иштеген орду боюнча күбөлөндүрүлгөн илимий иштеринин тизмеси (2 нуска).
 12. Жарыяланган эмгектеринин түп нускалары же алардын диссертациялык кеңештин окумуштуу катчысы тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү (1 нуска).
 13. Маркалары бар, изденүүчүнүн дарегин (эки карточкада) жана диссертация корголуп жаткан диссертациялык кеңешти (эки карточкада) көрсөтүү менен төрт почта карточкалары. Карточканын диссертациялык кеңештин дареги жазылган арткы тарабында жогорку бурчунда изденүүчүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты жана ал алууга ниет кылып жаткан окумуштуу даражасы көрсөтүлөт.

Окумуштуу даражасын изденүүчүгө карата сунушталган диссертацияларга карата коюлуучу талаптардын жана баа берүүнүн критерийлери

 • Кандидаттык диссертациялардын негизги жыйынтыктары 7 публикациядан (докладдын тезистеринен, депондоштурулган кол жазмалардан жана газеталык жарыялоолордон башка), анын ичинде Рецензиялануучу мезгилдүү басылмалар тарабынан сунушталган 4 макаладан кем эмес, алардын ичинен 1 публикация – чет мамлекеттердеги илимий басылмада чыгарылган (кыргыз тил илими, кыргыз адабияты, кыргыз тилинин жана адабиятынын методикалары тармагында аткарылган диссертациялардан башкалары) иштерде чагылдырылган болууга тийиш. Илимий иштердин катарында 3төн кем эмес жеке өзү жазып жарыялаган эмгектер болууга тийиш.
 • Басылма органынын бир жолку чыгарылышында изденүүчүнүн эки макаласынан ашык жарыяланбоого тийиш
 • Акыркы чыгарылган эмгектери диссертациясын диссертациялык кеңешке берүүгө чейинки 3 айдан кеч эмес чыгарылууга тийиш.