+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Энергетикалык класс (K)

Жер титирөөлөрдөн бошонгон сейсмикалык энергиянын ондук логарифми катары джоулдарда өлчөнгөн (К=LgE) чоңдугунун сандык өлчөмү. Энергетикалык класстар шкаласы КМШ өлкөлөрүндө кеңири таркалган.

Артка