+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык Комиссиясынын 2020-жылдын 30-апрелиндеги No028 буйругуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Сейсмология институтунда (КР УИА АЖ) жана Геология институтунда М.М.Адышева, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы (КР УИА ИГ) Төмөнкү адистиктер боюнча диссертацияларды коргоо укугу менен D25.20.612 диссертациялык кеңешти бекитти:

1). Геология-минерология илимдеринин доктору (кандиданты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун:

              а). 25.00.11 - 25.00.11 - "Геология, катуу кен байлыктарды издөө жана чалгындоо, минерогения".

2). Илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн:

             а).  25.00.10 - 25.00.10 - "Геофизика, жер кендердин геофизикалык ыкмаклар менен издөөнүн (физика-математика боюнча)".  

             б). 25.00.30 - 25.00.30 - "Метеорология, климатология, агрометеорология" (география илимдери боюнча).

             в).  25.00.36 - 25.00.36 - "Геоэкология (техникалык илимдер боюнча)".

Состав:

ФАА

Учёная степень, учёное звание

Илимий жана педагокикалык ишмердик орду жана кызматы

1.

Муралиев Абдирашит Муркамилович(төрага)

ф-м.и.д., төрага

КР УИАнын Сейсмология институту,"Жер титироолорду божомолдоо" лаборатория башчысы.

2.

Бакиров Апас Бакирович (төраганын  орун басары)

г-м.и.д.

КР УИАнын Геология институту, "Метаморфиялык формациялар" лабораторияларынын б.и.к.

3.

Токторалиев Эркинбек Торобекович(илимий катчы)

г.и.к.

КР УИАнын Геология институт,"География"бөлумунун у.и.к

4.

Киселёв Владимир Владимирович

ф-м.и.д.

КР УИАнын Геология институт,"Металогения жана кендердин пайда болушу" лаборатория б.и.к.

5.

Кожобаев Канатбек Асекович

т.и.д

КТУ "Манас", профессор

6.

Лось Владимир Львович

г-м.и.д.

РК Минералдык ресурстар академиясыю б.и.к.

7.

Погребной Валентин Николаевич

ф-м.и.д.

КР УИАнын Сейсмология институту,"Сейсмо кооптуу заналарды геофизикалык ыкмалар менен изилдоо"лабораториясынын б.и.к.

8.

Подрезов Олег Андреевич

г.и.д, профессор

КРСУ,"Метерология,экология жана айлана чөйрөну коргоо" кафедрасынын профессору

9.

Родина Елена Михайловна

т.и.д, доцент

КРСУ, "Айлана чойронуну туруктуу онугушу жана ЖТК" кафедрасынын башчысы.

10.

Самбаева Дамира Асанакуновна

 

т.и.д, профессор

Акад.У.Асаналиев атныдагы Кыргыз мамлекеттик геология,тоо-кен иштери жана жаратылыш ресурстарын оздоштуруу университети,"Өндуруштук коопсуздук" кафедрасынын башчысы.

11.

Токтосопиев Алымбай Молдокматович

г.и.д.

КР УИАнын Сейсмология институту, "Инженердик сейсмология жана сейсмологиялык микрорайондоштуруу" лабораториясынын б.и.к.

12.

Ужкенов Булат Султанович

г.-м.и.доктору

 КР Минералдык ресурстар Академиясынын президенти.

13.

Чередниченко Владимир Сергеевич

г.-м.и.доктору,профессор

Аль- Фараби атындагы Казак Улуттук университети,РК Алматы шаары,Метеорология жана гидрология кафедрасынын профессору.

14.

Шамшиев ОрунбайШамшиевич

г.-м.и.доктору,профессор

 КМТУнин Кызыл-Кыядагы Жаратылышты колдонуу жана геотехнологиялар институтунун директору.