+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

Сейсмология

Жер титирөөлөр жана аларга байланышкан кубулуштар тууралуу илим. Сейсмология деп азыркы учурда сейсмометрикалык байкоолорду системалаштыруу жана талдоого алуу гана эмес, маалыматтын кеңири комплексин геологиялык-тектоникалык, геофизикалык, гидрохимиялык, биологиялык жана башка мазмундагы күчтүү жер титирөөлөрдүн очокторунун локалдаштырылуусунун мыйзам ченемдерин, алардын пайда болуу убакыттарын жана алардан болгон динамикалык таасир көрсөтүүлөрдүн таркатылуусун таанып-билүү максатында изилдеп чыгуу түшүндүрүлөт.

Артка