+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

КР УИАнын Сейсмология институту катышкан негизги эле аралык долбоорлордун тизмеси:

 • International Working Group on Natural Hazards in the Tien Shan FP6-2002-INCO-Russia+NIS/SSA-4, Specific Measures in Support of International Cooperation (INCO) (2007-2008).
 • Open network of scientific Centers for mitigation risk of natural hazards in the Southern Caucasus and Central Asia (2006-2009, ISTC).
 • NATO Advanced Research Workshop "Security of Natural and Artificial Rockslide Dams" in Bishkek (2004).
 • Geodynamics of intracontinental mountain buildings, Tien Shan, Central Asia (1997-2001, National Scientific Foundation, USA).
 • Landslides triggered by earthquakes, Kyrgyz Republic, Tien Shan (1996-2000, INCO-COPERNICUS foundation, EU).
 • Active faults and strong earthquakes (2000-2003, ISTC foundation).
 • Scaling and displacement relationships for thrust faults (1999-2002, National Scientific foundation, USA).
 • Geology Field mapping course in Kyrgyz Tien Shan, Central Asia (2002-2007, National Scientific foundation, USA).
 • IPL Project M111 "Detail study of the internal structure of large rockslide dams in the Tien Shan (2003).
 • The International field mission "Internal structure of the dissected rockslide dams in Kyrgyzstan" (2004).
 • Regional seismic hazard field investigations and probabilistic assessment for the Chu River - Issyk-Kul corridor, Kyrgyz Republic (2005-2006, CRDF Foundation, USA).
 • International Summer School on Rockslides and Related Phenomena in the Kokomeren River Valley (Kyrgyzstan) (2006- 2013).
 • Assessment and Mitigation of Seismic Risk in Tashkent, Uzbekistan and Bishkek, Kyrgyz Republic, NATO “Science for Peace” Program, 2005-2008.
 • "Geodynamics of Talas-Fergana Fault, Tien Shan and natural Disasters on the territory of Central Asia", ISTC Foundation # КR-1281 (2006-2009).
 • “Recent deformation and denudation in Pamir and Tien Shan, Kyrgyzstan” INTAS Foundation # 96-1923 (1998-2001).
 • National Geographical society of the USA # 6524-99 "Earthquake destruction at Medieval Silk Road Cities in Kazakhstan" (1999-2000).
 • “Velocity structure and elastic properties of rocks in source zones of strong earthquakes in Tien Shan” ISTC Foundation # KR-155 (1999-2001).
 • "Integrated investigation of active deformation in the Northern Tien Shan, Kyrgyz Republic: neotectonics, earthquake geology, and seismology" US CRDF Foundation # KYG2-2542-BI-03 (2003-2005).
 • “Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan) Seismic Risk Initiative” CASRI, ISTC Foundation # KR-1176 and STCU # 3577 (2005-2008).
 • "Integrated investigation of active deformation in the Northern Tien Shan, Kyrgyz Republic: neotectonics, earthquake geology, and seismology"; US CRDF Foundation # KYG2-2820-BI-06 (2006-2008).
 • Geo-environmental security of the Toktogul hydroelectric power station region, central Asia, NATO, “Science for Peace” Program, 2008-2011.
 • «Кыргызстандагы, Тажикстандагы, Өзбекстандагы сейсмикалык тобокелдик» NORSAR (Норвегия) (2012 – 2014-жж.).;
 • «Күчтүү жер титирөөлөрдүн фокалдык механизмдерин жана сейсмологиялык-геологиялык тренчингди комплекстүү изилдөөнүн негизинде Кыргызстандын аймагынын сейсмикалык коркунучутуулугуна баа берүү», ISTC Foundation, (2013-2015 гг.). .

Сейсмология институтунун негизги практикалык илимий иштеп чыгуулары :

 • Бишкек, Ош, Токмок, Нарын, Каракол, Жалал-Абад, Кара-Балта, Талас, Баткен, Кызыл-Кыя, Өзгөн, Таш-Көмүр шаарларынын аймактарынын комплекстүү сейсмикалык микрорайондоштурулушунун карталары (1975-2003-жж.).
 • Фергана, Чүй, Ысык-Көл ойдуңдарынын түндүк-чыгыш бөлүгүнүн жана анын тоо курчоолорунун деталдаштырылып сейсмикалык райондоштурулушунун карталары, масштабы 1:500 000 (1978-1994-жж.).
 • К-43-В жана К-43-Г барактарынын жаңы тектоникасынын карталары (масштабы 1:500 000).
 • Кыргыз Республикасынын аймагынын сейсмикалык райондоштурулушунун картасы, масштабы 1:1000 000 (1995-ж., 2011-ж.).
 • Тянь-Шандын сейсмикалык райондоштуруу картасы, масштабы 1: 2500 000 (Казакстандык жана Кытайлык кесиптештер менен бирге, 1998-ж.).
 • Карты глобальной сейсмической опасности Земли, масштаб 1:35 000 000 – Global Seismic Hazard Map (1999 г. (в соавторстве)).
 • Жердин глобалдуу сейсмикалык коркунучунун картасы, масштабы 1:35 000 000 – Global Seismic Hazard Map (1999 г. (авторлоштукта)).
 • 2001-2005-жж., 2006-2010-жж. жана 2011-2020-жж. мезгил аралыктарындагы Кыргызстандын аймагынын мүмкүн болгон сейсмикалык коркунучунун картасы (масштабы 1:1000 000)..
 • Бишкек ш. аймагынын жана турак-жай имараттарынын сценардык сейсмикалык тобокелдигине мүмкүндүк баа берүү карталары (2005-ж.).
 • Токтогул суу сактагычынын районунун дүүлүккөн сейсмикалык коркунучунун картасы (2008-ж.).
 • «Сейсмикалык райондордогу имараттарды жана курулуштарды долбоорлоо» (1997-ж.).
 • КРнын 2.01.01-93 СНиП «Бишкек ш. аймагын сейсмикалык микрорайондоштурууну жана топурактык-геологиялык шарттарды эсепке алуу менен куруу».
 • КРнын 2.01.02-94 СНиП «Кыргыз Республикасынын 9 баллдан жогору сейсмикалуулуктагы райондорундагы курулуштар».
 • КРнын 22-103 СПсынын «Кыргыз Республикасынын аймагындагы сейсмикалык коркунучтун деңгээлинин узак мөөнөттүү баа берүү тартиби» ченемдик документи.
 • Тянь-Шандын сезилээрлик жер титирөөлөрүнүн жылдык Каталогдору (1975-2014-жж.).

Сейсмикалык райондоштуруу жана микрорайондоштуруунун бардык карталары ченемдик документтер катары колдонууга киргизилген жана сейсмотуруктуу курулуштар максаттарында долбоордук жана курулуш уюмдары тарабынан пайдаланылат. Сейсмикалык божомол карталары КР ӨКМине сейсмокатастрофалардан тартылышы мүмкүн боло турган экономикалык жана социалдык зыянды төмөндөтүү максатында превентивдүү иш-чараларды иштеп чыгуу жана жүргүзүү үчүн берилген.

Институтта өзгөчө көңүл жаш илимий кадрларды даярдоого бөлүнөт: аспирантура аркылуу Россиянын, АКШнын, КЭРдин, Германиянын, Жапониянын, Австриянын, Норвегиянын, Италиянын, Турциянын, Таиланддын сейсмологиялык борборлорунда стажировкалануу, ошондой эле жождор менен кызматташуунун негизинде (КМКТА, КРСУ, КТУ).

2007-жылдан тартып, КР УИАнын Сейсмология институту жыл сайын аска көчкүлөрүн изилдөө боюнча эл аралык мектепти өткөрөт, анда ар түрдүү мамлекеттерден, анын ичинде Россиядан, АКШдан КЭРден, Германиядан, Жапониядан, Австриядан, Норвегиядан, Италиядан, Швейцариядан, Канададан, Белгиядан келишкен жаш окумуштуулар катышышат. 2008-2011 жана 2012-2014-жж. Көчкүлөрдү изилдөө боюнча Эл аралык программанын чечими менен КР УИАнын Сеймология институту көчкүлөрдү изилдөө боюнча Дүйнөлүк Борбор (World Centre of Excellence) катары таанылган, анын күбөсү болуп атайын сертификат кызмат өтөйт.

Институт имеет Договора о научном сотрудничестве и ведёт широкие совместные исследования с ведущими зарубежными научными учреждениями США, России, Англии, Бельгии, Франции, Японии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Норвегии; принял участие в разработке и реализации Доктрины «Единой межгосударственной системы сейсмологического мониторинга сейсмоопасных регионов государств СНГ» (1996-2001 гг.)

Институт илимий кызматташуу тууралуу Келишимдерге ээ жана чет элдик, АКШнын, Россиянын, Англиянын, Бельгиянын, Франциянын, Жапониянын, Кытайдын, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын, Норвегиянын алдыңкы илимий мекемелери менен биргелешкен кеңири изилдөөлөрдү жүргүзөт; «КМШ өлкөлөрүнүн сейсмокоркунучтуу аймактарынын сеймологиялык мониторингинин Бирдиктүү мамлекеттер аралык системасынын» Доктринасын (1996-2001-жж.) иштеп чыгууга жана иш жүзүнө ашырууга катышкан.

Институттун окумуштуулары эл аралык гранттар (Сорос, МНТЦ, НАТО, INTAS, COMEUP, INCO, CRDF фонддору) тарабынан каржылануучу долбоорлордо жана чарбалык келишимдик тематикалар – заказ кылуучулар КР ӨКМ, Курулуш жана коммуналдык чарба боюнча агенттик, Бишкекбашкыархитектура жана башка өлкөбүздүн уюмдары боюнча ийгиликтүү эмгектенишүүдө; эл аралык илимий симпозиумдарда жана конференцияларда активдүү катышышат.

КР Өкмөтүнүн чечими боюнча Институт ар кандай багыттагы объекттерди курууга бөлүнө турган аймактар жана аянттар үчүн Корутундуларды түзүү боюнча уюмдардын тизмесине киргизилген.