+(312) 52-37-64
kis__@elcat.kg

«Аймактык сейсмология» Лабораториясы

Башчысы: Омуралиева Айымжан Медербековна, геология-минералогиялык илимдердин кандидаты, геофизика илимдеринин PhD

Геофизика секторунун, кийинчерээк Кыргыз ССРинин ИАсынын Сейсмология бөлүмүнүн 1652-1971-жылдардагы жетекчиси Е.А Розова болгон. Аймактык сейсмология лабораториясы 1971-ж. Геология институтунун алдында уюштурулган, 1975-ж. ал Сейсмология институтуна которулган. 1971-жылдан тартып 2006-жылга чейин лабораторияны техника илимдеринин кандидаты К.Дж. Джанкузаков жетектеген, 2007-2013-жж. – физ.-мат. Илимдеринин кандидаты А.Г. Фролова, 2013-ж. тартып г.-м. илимдердин кандидаты, А.М. Омуралиева лаборатория башчысы болуп саналат.

Е.А. Розова, Кырг.ССР ИАсынын академиги, ф.-м.и.д. К. Джанузаков т.и.к. А.Г. Фролова ф.- м.и.к. А. Омуралиева г.- м.и.к.

 

Изилдөөлөрдүн негизги багыттары – аймактык сейсмикалуулукту жана сейсмикалык режимди изилдөө, сейсмикалык райдондоштуруу жана республиканын аймагынын жана анын айрым райондорунун сейсмикалык коркунучуна баа берүү.

Жумуш учурлары

      

Маанилүү илимий жетишкендиктери:

 • Кыргыз Республикасынын аймагынын сейсмикалык райондоштуруу карталары масштабы 1:1000000 (1968, 1978, 1995, 2011).
 • Чүй ойдуңунун 1:500000 масштабындагы деталдаштырылган сейсмикалык райондоштуруу карталары (1975, 1995).
 • Ош областынын түндүк-чыгыш бөлүгүнүн 1:500000 масштабындагы деталдаштырылган сейсмикалык райондоштуруу карталары (1978).
 • Республиканын түштүк-батыш бөлүгүнүн 1:500000 масштабындагы деталдаштырылган сейсмикалык райондоштуруу карталары (1978).
 • Ысык-Көл ойдуңунун 1:500000 масштабындагы деталдаштырылган сейсмикалык райондоштуруу карталары (1993).
 • Байыркы замандардан берки бүткүл Тянь-Шандын күчтүү жер титирөөлөрүнүн (М > 4.7) жыйнакташтарылган каталогу.
 • Тянь-Шандын аймагын сейсмикалык райондоштуруунун 1:2000000 масштабындагы жалпы бириктирилген картасы.
 • Республиканын жана бүткүл Борбордук Азиянын аймактарынын байыркы замандардан 2000-жылга чейинки жер титирөөлөрүнүн жыйнакташтырылган унификацияланган каталогу.
 • Кыргызстандын жана ага чектеш аймактардын байыркы замандардан бери 2000-ж. чейинки жер титирөөлөрүнүн макросейсмикалык каталогу.
 • Жыл сайын чыгарыла турган Борбордук Азиянын жер титирөөлөрүнүн каталогу (1995-ж. тартып).
   
Үрүмчү ш., Кытайда 90-жылдардагы Сейсмология институтунан келген окумуштуулар делегациясы КР УИАнын Сейсология институтунун жаш мууну

Эл аралык ишмердик

Лаборатория Россиянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жана Кытайдын окумуштуу сейсмологдору менен биргелешкен илимий иштерди жүргүзөт.

Эл аралык долбоорлор

 1. Күчтүү жер титирөөлөрдүн очоктуу зоналарындагы чөйрөлөрдүн ылдамдык жана солкулдак сапаттары (1998-2001, МНТЦ долбоору).
 2. Тянь-Шандын активдүү сыныктары жана күчтүү кыймылдары (2000-2003, МНТЦ долбоору).
 3. Тянь-Шандын литосферасынын геодинамика жана сейсмикалык коркунучтуулугу менен байланышкан үч өлчөмдүү ылдамдык модели (2003-2005, МНТЦ долбоору).
 4. Establishment of the Central Asia Seismic Risk Initiative (2006-2008, ISTC foundation).

Лаборатория иштеп келе жаткан мезгил ичинде 15 монография жана жыйнактар, 250дөн ашуун макалалар жарыяланган.